قوانین و مقررات

با توجه به اينکه سايت راهنمای اول (نيازمنديهای دیجیتال ایران) بر اساس قوانين جمهوری اسلامی ايران فعاليت مینمايد،
لذا رعايت کليه قوانين کشور جمهوری اسلامی ايران و قانون جرائم رايانه ای ضروری میباشد .
موضوع ماده ٢١ قانون جرايم رايانه ای به صورت زير آمده است:
الف) محتوای عليه عفت و اخلاق عمومی اشاعه فحشاء و منکرات (بند ٢ ماده ۶ ق. .م )
تحريک، تشويق، ترغيب، تهديد يادعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرايم منافی عفت يا انحرافات جنسی (بند ب ماده ١۵ قانون ج.ر و
ماده ۶۴٩ ق.م.ا )
انتشار، توزيع ومعامله محتوای خلاف عفت عمومی (مبتذل و مستهجن) (بند ٢ ماده ۶ ق.م وماده ١۴ قانون ج.ر )
تحريک، تشويق، ترغيب، تهديد يا تطميع افراد به دستيابی به محتويات مستهجن و مبتذل ( ماده ١۵ قانون جرايم رايانه ا)
استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن ومرد) در تصاوير و محتوی، تحقير و توهين به جنس زن، تبليغ تشريفات و تجملات نامشروع و
غيرقانونی. (بند ١٠ ماده ۶ ق.م )
ب) محتوای عليه مقدسات اسلامی
محتوای الحادی و مخالف موازين اسلامی (بند ١ماده ۶ ق. )
اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن (بند ٧ ماده ۶ ق.م وماده ۵١٣ ق. م.ا )
اهانت به هر يک از انبياء عظام يا ائمه طاهرين (ع) يا حضرت صديقه طاهره (س) ( ماده ۵١٣ ق. م. )
تبليغ به نفع حزب گروه يا فرقه منحرف ومخالف اسلام (بند ٩ ماده ۶ ق. )
نقل مطالب از نشريات ورساناها واحزاب و گروههای داخلی و خارجی منحرف ومخالف اسلام به نحوی که تبليغ ازآنها باشد. (بند ٩ ماده ۶
ق.م )
اهانت به امام خمينی(ره) وتحريف آثار ايشان (ماده ۵١۴ ق .م. )
اهانت به مقام معظم رهبری (امام خامنه ای) وساير مراجع مسلم تقليد (بند ٧ ماده ۶ ق)
ج) محتوای عليه امنيت وآسايش عمومی
تشکيل جمعيت، دسته، گروه در فضای مجازی (سايبر) باهدف برهم زدن امنيت کشور (ماده ۴٩٨ ق.م.. )
هر گونه تهديد به بمب گذاری (ماده ۵١١ ق.م..ا )
محتوايی که به اساس جمهوری اسلامی ايران لطمه وارد کند (بند ١ ماده ۶ ق.م )
انتشار محتوی عليه اصول قانون اساسی. (بند ١٢ ماده ۶ ق. )
تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی ايران (ماده ۵٠٠ ق .م. )
اخلال در وحدت ملی و ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه به ويژه ازطريق طرح مسائل نژادی وقومی (بند ۴ ماده ۶ ق. )
تحريک يا اغوای مردم به جنگ و کشتار يکديگر (ماده ۵١٢ ق.م.ا )
تحريک نيروهای رزمنده يا اشخاصی که به نحوی ازآنها در خدمت نيروهای مسلح هستند به عصيان ، فرار، تسلم يا عدم اجرای وظايف
نظامی (ماده ۵٠۴ ق.م..ا )
تحريص وتشويق افراد وگروهها به ارتکاب اعمالی عليه امنيت، حيثيت ومنافع جمهوری اسلامی ايران در داخل يا خارج از کشور (بند ۵
ماده ۶ ق.م )
تبليع به نفع گروهها وسازمانهای مخالف نظام جمهوری اسلامی ايران (ماده ۵٠٠ ق .م. )
فاش نمودن وانتشارغير مجاز اسناد و دستورها ومسايل محرمانه و سری دولتی وعمومی (بند ۶ ماده ۶ ق.م ومواد ٢و ٣ قانون مجازات
انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی وماده ٣ قانون ج.ر)
فاش نمودن وانتشار غير مجاز اسرار نيروهای مسلح (بند ۶ ماده ۶ ق.م -)
فاش نمودن وانتشار غير مجاز نقشه و استحکامات نظامی (بند ۶ ماده ۶ ق.م - )
انتشار غير مجاز مذاکرات غيرعلنی مجلس شورای اسلامی (بند ۶ ماده ۶ ق.م - )
انتشار بدون مجوز مذاکرات محاکم غيرعلنی دادگستری وتحقيقات مراجع قضايی(بند ۶ ماده ۶ ق.م -)
.انتشار محتوايی که از سوی شورای عالی امنيت ملی منع شده باشد
د) محتوای عليه مقامات ونهادهای دولتی و عمومی
اهانت و هجو نسبت به مقامات، نهادها و سازمان های حکومتی و عمومی. (بند ٨ ماده ۶ ق.م ومواد ۶٠٩ و ٧٠٠ ق.م. )
افترا به مقامات، نهادها وسازمان های حکومتی و عمومی. (بند ٨ ماده ۶ ق.مطبوعات و ۶٩٧ ق.م.ا )
نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومی عليه مقامات، نهادها وسازمانهای حکومتی.(بند ١١ ماده ۶ ق.م و ۶٩٨ ق.م. ا )
ه) محتوايی که برای ارتکاب جرايم رايانه ای به کار می رود ( محتوای مرتبط با جرايم رايانه )
انتشار يا توزيع ودر دسترس قراردادن يامعامله داده ها يانرم افزارهای که صرفاً برای ارتکاب جرايم رايانه ای به کار می رود. ( ماده ٢۵
قانون ج.ر)
فروش انتشار يا در دسترس قراردادن غيرمجاز گذر واژه ها وداده هايی که امکان دسترسی غيرمجاز به داده ها يا سامانه های رايانه ای يا
مخابراتی دولتی ياعمومی رافراهم می کند. ( ماده ٢۵ قانون ج.ر)
انتشار يا در دسترس قراردادن محتويات آموزش دسترسی غيرمجاز، شنود غيرمجاز، جاسوسی رايانه ای، تحريف واخلال در داده ها يا
سيستم های رايانه ای ومخابراتی. ( ماده ٢۵ قانون ج.ر)
آموزش و تسهيل ساير جرايم رايانه ای. (ماده ٢١ قانون ج.ر)
انتشار فيلتر شکن ها وآموزش روشهای عبور از سامانه های فيلترينگ (بند ج ماده ٢۵ قانون ج.ر )
انجام هرگونه فعاليت تجاری واقتصادی رايانه ای مجرمانه مانند شرکت های هرمی.(قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور وساير قوانين)
ز) محتوای مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکيت معنوی
انتشار وسرويس دهی بازی های رايانه ای دارای محتوای مجرمانه (مواد مختلف ق. م.ا و قانون ج.ر)
معرفی آثار سمعی وبصری غير مجاز به جای آثار مجاز. (ماده ١ قانون نحوه مجازات.اشخاصی که در امور سمعی وبصری فعاليت غير
مجاز دارند)
عرضه تجاری آثار سمعی وبصری بدون مجوز وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی (ماده ٢ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی
و بصری فعاليت غير مجاز دارند )
تشويق وترغيب به نقض حقوق مالکيت معنوی (ماده ١ قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزار های رايانه ای وماده ٧۴ قانون
تجارت الکترونيکی)
و) محتوايی که تحريک،ترغيب ،يا دعوت به ارتکاب جرم می کند( محتوای مرتبط با سايرجرايم)
انتشار محتوی حاوی تحريک،ترغيب ،يا دعوت به اعمال خشونت آميز وخود کشی(ماده ١۵ قانون ج.ر)
تبليغ وترويج مصرف موادمخدر، موادروان گردان وسيگار (ماده ٣ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانيات )
باز انتشار و ارتباط (لينک) به محتوای مجرمانه تار نماها ونشانی های اينترنتی مسدود شده، نشريات توقيف شده و رسانه های وابسته به
گروهها و جريانات منحرف و غير قانونی
تشويق تحريک وتسهيل ارتکاب جرائمی که دارای جنبه عمومی هستند از قبيل اخلال در نظم، تخريب اموال عمومی، ارتشاء اختلاس،
کلاهبرداری، قاچاق موادمخدر، قاچاق مشروبات الکلی و غيره. ( ماده ۴٣ ق.م.ا )
تبليغ و ترويج اسراف و تبذير (بند ٣ ماده ۶ ق.م )
لطفا قبلا از هر گونه اقدامی از صحت آگهی های درج شده اطمينان پيدا کنيد.
-راهنمای اول -صرفا پايگاهی برای معرفی قانون مند می باشد و
صحت آگهی ها را تاييد يا رد نمی کند و مسئوليتی در اين زمينه ندارد.
با سپاس فراوان از توجه تان
راهنمای اول ( نيازمنديهای دیجیتال ايران )